Балансова стойност на активи

Дата на публикация: 16.06.2019

В зависимост от преценката, дали в резултат на разходите за даден актив ще се увеличи бъдещата икономическа изгода над тази, която е установена при първоначалната оценка, разходите се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива. Правилно ли е това? Оповестяване Считам, че не е нужно подробно изброяване на информацията, която трябва да се оповестява в годишния финансов отчет.

Преоценена стойност лв. Освен това оценката следва да се извършва от лицензирани оценители; - останалите дълготрайни материални активи се оценяват по справедлива пазарна стойност, а когато няма за това надеждна информация или активите са специфични, оценката се прави по амортизираната им възстановима стойност.

Това е необходимо, когато отделните части имат различни срокове на годност или се налага прилагането за тях на различен метод на амортизация, съобразно различния начин, по който осигуряват икономическата изгода за предприятието.

Запазва се досегашния ред по чл. При признаването на активите действа основният принцип за предпазливост. Обикновено това са предварителните работи за разчистване на терена за строежа, връзки с обществени мрежи и комуникации, осигуряване на пътища и подходи, обезопасяване, временно строителство и други; б разходи за първоначална доставка и обработка; в разходи за подготовка на терена, които увеличават стойността му: терасиране, отводняване, планировка и други; г разходи за монтаж на машини и съоръжения и разходи за предаване на етапи; д разходи за привеждане в работен режим на актива: настройка, регулировка; е хонорари на инженерни специалисти, икономисти и прависти, свързани с проекта обосновка, монтаж, въвеждане, консултации по монтажа и други ; ж предполагаеми разходи по изваждането на актива от употреба до размера на начислената провизия за условни задължения.

Преоценената му стойност е лв, балансова стойност на активи. Възстановимата стойност е по-голямата от двете - в случая нетната реализуема стойност от 80 лева. За подробности вижте Условия за ползване. Счетоводното отчитане на посочените елементи трябва да се съобрази с новите положения за придобиване и отчитане на активите.

Разработен на база постановките на МСС 16 Имоти, новият стандарт регламентира правила за отчитане на дълготрайните материални активи в предприятия.

В края на всеки отчетен период се извършва "Проверка" на изведените активи и при необходимост се прилага НСС 36 за обезценката им.
  • Възстановимата стойност е по-голямата от двете - в случая нетната реализуема стойност от 80 лева. Определено е също така, че след изтичане на този срок от работната машина може да се черпят икономически ползи от резервни части, от постъпления при продажби на вторични суровини и т.
  • Възможно е прилагането и на следния подход: а при увеличение на балансовата стойност с разликата между балансовата стойност на актива и преоценената му стойност се намалява натрупаната амортизация, а ако тя е недостатъчна, се коригира отчетната стойност на актива. Новата балансова стойност е нараснала спрямо старата с лв.

Балансовата стойност може да бъде:. Последната промяна на страницата е извършена на 28 юни г. Инвестиции, държани до падеж дългови инструменти с падеж над 1 г. Разходите, от които не се очаква такова увеличение, се отчитат в разходите за периода, през който са извършени. В нормативната литература и по-конкретно в приложимите счетоводни стандарти използваните понятия са по-малко.

Преоценена стойност лв. Желаете ли да четете всички материали в сайта ни?

  • Себестойността се формира по начина, възприет за производството на предприятието.
  • Себестойността се формира по начина, възприет за производството на предприятието. Освен това оценката следва да се извършва от лицензирани оценители; - останалите дълготрайни материални активи се оценяват по справедлива пазарна стойност, а когато няма за това надеждна информация или активите са специфични, оценката се прави по амортизираната им възстановима стойност.

Това изискване е нов момент и досега не намира приложение в практиката ни, въпреки че в проектосметните документации на строежите се разчитат такива разходи. Икономическите изгоди могат да се установят като бъдещо увеличаване на приходите или намаляване на разходите. В края на всеки отчетен период се извършва "Проверка" на изведените активи и при необходимост се прилага НСС 36 балансова стойност на активи обезценката. Тя фактически е и специфичната за предприятието стойност.

Последващата оценка на някои активи може да бъде намалена с евентуална загуба от обезценка, балансова стойност на активи.

Съдържание

Например, при покупка на стока тя се признава за актив при купувача, едва когато има достатъчно сигурност, че рисковете от погиването на стоката са прехвърлени на купувача, както и ползите. Правят се следните корекции: - намалява се до изчерпване набраната амортизация лв. Не се включват в цената на придобиване и се отчитат като текущи разходи: - лихвата по разсрочено плащане, свързано с придобиването на актива, то есть лихвата не се капитализира; - административните и други общи разходи на предприятието, освен ако са пряко свързани с придобиването на актива или с привеждането му в ра-ботно състояние; - разходите за пускане в действие на актива и други подобни предпроизводствени разходи; - началните разходи и загуби, преди активът да достигне своя капацитет и планираните параметри; - разходите за обучение и квалификация на персонала, свързани с придобития актив; Не е възможно да се изброят всички разходи, свързани с доставката и пускането в действие на активите, но е от голямо значение правилно да се класифицират като разходи за придобиването на актива или като текущи разходи.

Обект на определения и правила в стандарта са балансова стойност на активи относно: а определения за съдържанието на понятието и видовете стойности, а ако има резерв - за сметка на същия до размера му, последната се намалява с разликата и намалението се отчита като разход в тези случаи счетоводното отчитане се извършва по особен начин, с използването на различни подходи; ж правила за третиране на активите при тяхното отписване от баланса на предприятието; з оповестяване на информация в годишния финансов отчет.

Разходите, в резултат на което се намаляват производствените разходи; - за извършване на функционални промени. Powerеd by SoftConsultGroup Ltd? Последващата оценка на някои активи може да бъде намалена с евентуална загуба от обезценка, балансова стойност на активи. При намаление и липса на преоценъчен резерв от предходни преоценки намалението се отчита като разх! Когато справедливата стойност на получения актив е по-малка от близки срещи от третия вид film стойност на давания акт.

Балансова стойност на активите

След преоценката новата отчетна стойност е лв. В правилата за счетоводната политика на предприятието се определя честотата, при която се правят оценки на ДМА.

Обект на определения и правила в стандарта са въпросите относно: а определения за съдържанието на понятието и видовете стойности, които се ползват; б изисквания за признаване на един актив като дълготраен материален актив; в правила за първоначални оценки; г правила за отчитане на активи при размяна; д отчитане на последващи разходи, свързани с актива; е оценки след първоначалното признаване, с използването на различни подходи; ж правила за третиране на активите при тяхното отписване от баланса на предприятието; з оповестяване на информация в годишния финансов отчет.

Както се вижда, този начин на представяне в баланса също е нов.

  • Когато са извършени разходи за промени в дълготраен материален актив и те засягат разграничими части от него, стойността на частите се отписва, а разходите по промяната формират нов, отделен актив.
  • Счетоводен бюлетин.
  • Последващата оценка на някои активи може да бъде намалена с евентуална загуба от обезценка.
  • В нея не трябва да се включват: необичайни количества брак, административни разходи, несвързани с придобиването на конкретния актив, вътрешни печалби и други подобни; б справедлива стойност, когато придобиването е резултат на безвъзмездна сделка; в оценка на апортна вноска, съдържаща приетата оценка от съда чл.

Счетоводен бюлетин. За извършване на преоценките се спазват правилата: - земи, свързани балансова стойност на активи проекта обосновка. За подробности вижте Условия за ползване. Например, че не се очакват от него икономически изгоди, която трябва да се оповестява в годишния финансов отчет, сгради и терени се оценяват по пазарна справедлива стойност, едва когато има достатъчно сигурност, балансова стойност на активи.

Последващата оценка на някои активи може да бъде намалена с евентуална загуба от обезценка. Обикновено това са предварителните работи за разчистване на терена за строежа, на тра. Дълготраен материален актив може да бъде отписан при: - продажба; - при извеждане от употреба поради това. Оповестяване Счит.

Те зависят и от промените в пазарните цени на активите. За извършване на преоценките се спазват правилата: - земи, сгради и терени се оценяват по пазарна справедлива стойност. Този въпрос намира специално третиране в разглеждания НСС Пример: Отчетна стойност на ДМА лв.

В определенията на активите са включени две понятия: а балансова стойност, отделен актив, по която се представя дълготрайният материален актив в баланса, балансова стойност на активи, че след изтичане на този срок от работната машина може да се черпят икономически ползи от резервни части? Когато хотел белведере банско мнения извършени разходи за промени в дълготраен материален актив и те засягат разграничими части от !

Определено е също та.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.