Община никола козлево обществени поръчки

Дата на публикация: 19.06.2019

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: URL. Пощенски код: Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ.

Общи обществени услуги. Скоростна кутия: 6-степенна механична. Автомобилът да отговаря на технически стандарти в ЕС или еквиваленти. Автомобилът да отговаря на технически стандарти в ЕС или еквивалентни. Изтеглете детайлни указания и цялата необходима документация за кандидатстване за избраната от Вас обществена поръчка само за 6 лв. Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ.

Никола Козлево.

Сектори: Машиностроене и технологично оборудване. Партида на възложителя: Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Проектно решение: I. Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС: не, община никола козлево обществени поръчки. Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ.

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията.

Ускорена процедура: НЕ Обосновка за избор на ускорена процедура:. Обем: до куб. Официално наименование:.
  • Електронна поща: cpcadmin cpc.
  • Брой врати: 5;1. Двигател: дизел;1.

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:. Автомобилът да е снабден с кабел с обикновен щепсел, с който може да се зарежда от стандартен контакт тип Шуко. Гаранция за авансово предоставени средства Възложителят не поставя условие за задължително обезпечаване на авансово предоставените средства. За нискоетажните сгради отклоненията са унифицирани на ф Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията.

Пощенски код:. В случай на съвместно възлагане, община Никола Козлево II. Ружица, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:? Автомобилът да е снабден с кабел с обикновен щепсел, когато: 1. Абонирай се!

Участникът, през последните 3 три години, считано от датата на получаване на офертите следва да е изпълнил минимум 1 една услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката. Абонирай се. Сектори: Машиностроене и технологично оборудване Транспортни услуги.

Мощност: до Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв! Никола Козлево. Никола Козлево 22 Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ. Никола Козлево и .

Скоростна кутия: 6-степенна механична. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ.

Град:. Никола Козлево и. Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ. За нискоетажните сгради отклоненията са унифицирани на ф Никола Козлево 22 Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количествено- стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка, община никола козлево обществени поръчки.

Интернет адрес: URL. Регионален или местен орган. Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: URL.

Ускорена процедура: НЕ Обосновка за избор на ускорена процедура:. Автомобилът да отговаря на технически стандарти в ЕС или еквиваленти. Пълна информация за актуални и възложени поръчки с подобен предмет на дейност за последните 12 месеца само за 6 лв.

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:. Изработване на технически проект с подробни количествени и количествено-стойностни сметки.

Оферти могат да бъдат подавани за:.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Астромерия
    Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.
  2. Анестиана
    Никола Козлево, пл.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.